Masz pytanie?

Regulamin

Regulamin Sprzedaży Internetowej sklepu artystycznego Skowronek-art obowiązuje od
25.12 .2014
Warunki Ogólne.

Właścicielem sklepu internetowego http://www.skowronek - art.pl jest firma P.H.U Skowronek Tomasz Skowronek z siedzibą w Mroczy ul. Sportowa 4.Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie http://www.skowronek-art.pl są przetwarzane przez sklep internetowy wyłącznie w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz w razie wyrażenia zgody, w celach marketingowo-promocyjnych.

 

Zamówienie w sklepie internetowym może złożyć:

 

 1. Osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat,
 2. Każda osoba prawna
 3. Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiadają zdolność do czynności prawnych, zwani dalej „Klientem” lub "Kupującym".

 1. Oferty i cenniki znajdujące się na stronie internetowej sklepu internetowego http:// www.skowronek -              art. stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. Zamówienie złożone w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z zawarciem umowy. Do zawarcia umowy dochodzi po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep internetowy.

3. Ceny podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej tego sklepu.

4. Dostawa oraz odbiór towaru realizowane są tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedaż za granicę realizowana jest wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu pomiędzy sprzedającym a kupującym, drogą telefoniczną lub e-mailową warunków oraz kosztów z nią związanych.

5. Dowodem sprzedaży w sklepie internetowym jest paragon lub faktura VAT.

6. W wypadku zwrotu towaru, reklamacji lub anulowania zamówienia zwroty należności za transakcje dokonane przelewem oraz płatne gotówką będą regulowane przez sklep internetowy za pomocą przelewu na konto wskazane przez Kupującego przy składaniu zamówienia, chyba że Klient wskaże inne konto do zwrotu.

7. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet i mieści się pod adresem elektronicznym: http://www.skowronek-art.pl

Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż wyrobów artystycznych.
Szczegółowy spis produktów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej sklepu.
Podane tam ceny są cenami brutto i zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami. 
Ceną wiążącą dla Kupującego i sklep http://www.skowronek-art.pl jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie potwierdzenia przez sklep internetowy zamówienia złożonego przez Kupującego na dany produkt.

8. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego i akceptacja niniejszego Regulaminu.

9. Realizacja zamówienia:

 - Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest pocztą elektroniczną do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Kupującego.

W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przyjmuje się, że zamówienie zostało anulowane.

W sytuacji, gdy zrealizowanie dostawy zamówienia w terminie określonym  jest niemożliwe, sklep internetowy informuje o tym fakcie Kupującego proponując nowy termin realizacji zamówienia. Kupujący może wyrazić zgodę na zmianę terminu dostawy lub anulować swoje zamówienie.

Umowa sprzedaży towaru pomiędzy sklepem internetowym a Kupującym zawierana jest w chwili potwierdzenia drogą elektroniczną przyjęcia zamówienia do realizacji przez sklep internetowy.

-  Ceny podane przy produktach podawane są w PLN. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed zatwierdzeniem zamówienia o wszystkich dodatkowych kosztach związanych z zamawianym towarem. Cena ostateczna jest cena produktu podana na stronie sklepu przed złożeniem zamówienia, tj. przed wyborem opcji „Zamawiam – transakcja z obowiązkiem zapłaty”.

10. Realizacja zamówienia - wysyłka towaru.

-  Zamówiony towar jest dostarczany Kupującemu za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Przesyłka jest ubezpieczona i oznaczona jako "ostrożnie szkło".

Opłaty za przesyłkę wynoszą :

  przesyłka kurierska 20 zł

Koszt przesyłki podany w sklepie internetowym dotyczy przesyłek o wadze do 5KG. W przypadku zamówienia towaru o łącznej wadze przekraczającej 5 kg koszty wysyłki wynoszą wielokrotność ceny pojedynczej paczki do 30KG .

Wysyłka towaru następuje :

 w przypadku płatności przelewem  po zaksięgowania wpłaty i umówionym terminie na koncie sklepu internetowego,w przypadku płatności za pobraniem po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

Wysyłka następuje tylko w dni robocze.

-Przesyłkę należy otworzyć przy kurierze i sprawdzić jej stan. Kiedy dostarczone przedmioty będą uszkodzone,zbite należy spisać z kurierem protokół szkody. 

 

 

11. Realizacja zamówienia - formy płatności.

a) Kupujący w sklepie internetowym ma możliwość skorzystać z następujących form płatności za zakupione produkty:

PRZELEW - Kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru i jego wartości,

E-PRZELEW - Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Paypal.

ZA POBRANIEM - W przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Kupujący przy odbieraniu przesyłki płaci kwotę będącą sumą kosztów transportu danego towaru oraz ceny towaru.

 

GOTÓWKA - Płatność gotówką jest możliwa tylko w przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego w pracowni artystycznej  po wcześniejszym uzgodnieniu.

12. Realizacja zamówienia - odbiór towaru od kuriera

Doręczenie przesyłki Kupujący powinien potwierdzić własnoręcznym i czytelnym podpisem na Liście Przewozowym, stwierdzając tym samym prawidłowość wykonania usługi. W przypadku, gdy Odbiorcą jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej doręczenie przesyłki powinna potwierdzić osoba upoważniona do odbioru.

Wszelkie zastrzeżenia dotyczące wykonania usługi lub stanu przesyłki powinny być wpisane na Liście Przewozowym przez Kupującego w chwili jej przyjęcia. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar, jak też jeżeli otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący może odmówić przyjęcia przesyłki. W takim wypadku wymagane jest sporządzenie w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu szkody, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub braków oraz datę i godzinę doręczenia.- Należy przesyłkę otworzyć przy kurierze i sprawdzić stan przedmiotu. Kiedy produkty są zbite,uszkodzone należy spisać protokół szkody.

-W razie wystąpienia okoliczności, o których mowa  powyżej Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z obsługą sklepu internetowego celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji pod nr 509266377

11. Prawo do odstąpienia od umowy.

a) Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Nr 827 z 2014), Kupujący będący Konsumentem (za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) może bez podania przyczyny zrezygnować (w drodze odstąpienia od umowy) z towaru zakupionego w sklepie internetowym, w ciągu 30 dni od daty odebrania przesyłki składając stosowne oświadczenie na piśmie.

b)  Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

c) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

 

 
 
12. REKLAMACJA 
W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien poinformować o tym fakcie sklep internetowy drogą mailową lub pisemnie oraz uzgodnić sposób przesłania reklamowanego towaru do Pracowni. Przesyłkę zawierającą reklamowany towar należy opatrzyć dopiskiem "reklamacja" oraz załączyć pismo określające charakter niezgodności z umową oraz zawierające żądanie usunięcia określonej niezgodności.
13. Warunkiem przyjęcia reklamowanego towaru jest dołączenie do przesyłki oryginału lub kopii paragonu (lub numeru FV w przypadku zakupu na fakturę).
15. Sklep internetowy ustosunkowuje się do żądania Kupującego niezwłocznie.
16. Kupujący wyraża zgodę, aby wszelka korespondencja dotycząca zakupionego towaru, w tym w szczególności korespondencja dotycząca ewentualnej niezgodności towaru z umową była przesyłana na adres e-mail Kupującego wskazany podczas rejestracji. Wysłanie poczty e-mail na adres, o którym mowa w zdaniu poprzednim uważa się za skuteczne doręczenie z chwilą dostarczenia na serwer Kupującego.
17. Kupujący zgłasza reklamację wysyłając na adres e-mail kontakt@skowronek-art.pl opis i zdjęcie uszkodzonego produktu.
18. Anulowanie zamówień przyjętych do realizacji.
   1) Kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie sklepu internetowego do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Kupującego potwierdzenia zamówienia. Jeśli wpłata zostanie dokonana w terminie dwóch ostatnich dni (dzień 6 i 7) klient powinien powiadomić sklep o zaistniałej sytuacji,
   2) Kupujący miał odebrać osobiście towar w Pracowni art nie zgłosił się terminie do 2 dni kalendarzowych od ustalonej daty odbioru,
    3) Nie jest możliwa wymiana korespondencji niezbędna do przeprowadzenia procedury realizacji zamówienia do końca,
    4) Kupujący w ciągu ostatnich 6 miesięcy złożył co najmniej 2 zamówienia, które następnie zostały anulowane z winy Kupującego, lub towar został nieodebrany.
     2. Anulowanie zamówienia przez Kupującego może nastąpić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie w przypadku :
     1) nieotrzymania zamówionego produktu po upływie 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji,

18.Polityka prywatności :
    Dane Osobowe
 • Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
administratorem Twoich danych osobowych jest firma P.H.U Skowronek Tomasz Skowronek, ul Sportowa 4, 89-115 Mrocza
Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych wyżej w regulaminie.
Dostępne nam dane osobowe naszych Klientów w żaden sposób nie są udostępniane ani sprzedawane osobom czy firmom trzecim.
 

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym na stronie http://www.skowronek-art.pl są przetwarzane przez sklep internetowy wyłącznie w celach realizacji zamówienia (umowy sprzedaży) oraz w razie wyrażenia zgody, w celach marketingowo-promocyjnych.

Do przetwarzania danych osobowych zastosowanie mają zasady określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późniejszymi zmianami) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

19. Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy danych stanowiącej własność firmy P.H.U Skowronek, w związku z czym zakazuje się komercyjnego wykorzystywania publikowanych opisów produktów i ich zdjęć pod sankcją odpowiedzialności odszkodowawczej przewidzianej w odpowiednich przepisach prawa.

 

Regulamin Sklepu Internetowego Skowronek Art obowiązujący do 24.12. 2014 r.

Postanowienia Ogólne

 

 

1. Regulamin określa zasady zamawiania towarów w sklepie internetowym Skowronek Art

NIP: 558-115-54-21

2. Firma P.H.U Skowronek za pośrednictwem sklepu internetowego Skowronek Art przyjmuje zamówienia towarów prezentowanych na stronie.

3. W wyniku złożenia i potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a właścicielem sklepu. Umowa zawierana jest w języku polskim drogą elektroniczną. Treścią umowy sprzedaży zawartej w wyniku złożenia zamówienia są postanowienia niniejszego regulaminu oraz informacje zamieszczone bezpośrednio przy produkcie.

4. Zgodnie z art.535 Kodeksu cywilnego przez umowę sprzedaży sprzedawca decyduje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

5. Do składania zamówień w sklepie upoważnione są osoby wyłącznie pełnoletnie.

6. Firma wystawia faktury VAT, aby otrzymać fakturę należy przy składaniu zamówienia w miejscu "Komentarz" podać dane do faktury.

 

Składanie zamówienia

 

 

7. W celu złożenia zamówienia w sklepie Skowronek Art klient powinien:

a) dokonać wyboru towaru (z menu po lewej stronie ekranu) lub z górnego paska, albo ze strony głównej

b) kliknąć na zdjęcie, gdzie pojawi się szczegółowy opis przedmiotu

c) zamówić towar poprzez skorzystanie z przycisku " Do Koszyka"

d) sprawdzić zawartość zamówienia

e) zaakceptować zawartość zamówienia przez skorzystanie z przycisku "Przejdź dalej"

f) wprowadź do formularza dane klienta niezbędne do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, e- mail. W przypadku gdy klientem jest firma należy dodatkowo podać dane firmy i NIP

g) wybrać sposób dostarczenia i koszt dostawy według cennika podanego na końcu umowy

h) w przypadku większej ilości zamówienia proszę o kontakt e-mail. Uzgodnimy najlepszą dla Państwa opcję

i) zapoznać się z treścią oraz dokonać akceptacji regulaminu sklepu internetowego

j) zatwierdź zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku "Wyślij zamówienie"

 

Po spełnieniu powyższych warunków zamówienie uważa się za wysłane.

8. Numer konta  lub 98 8144 0005 2004 0040 6046 0001

9. Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez klienta Oświadczenia, że wszelkie podane dane przez niego są zgodne z prawdą.

10. Sklep po otrzymaniu zamówienia potwierdzi jego otrzymanie za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail podany przez Klienta.

 

Ceny towarów oraz koszty i dostarczenie przesyłki.

 

11. Wszystkie ceny podawane w sklepie Skowronek Art są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

12.Sklep internetowy Skowronek Art ma prawo do zmian cen i dostępności towarów znajdujących się w sklepie oraz przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych. W przypadku zmiany cen wiążące dla Klienta są ceny obowiązujące w chwili złożenia zamówienia.

13. Podane w sklepie ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

14. Wszystkie przesyłki są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej i podlegają regulaminowi Poczty Polskiej, który dostępny jest na stronie http://www.poczta-polska.pl/Uslugi/?U=PAP .

15. Koszty wysyłki towaru ustalane są na podstawie aktualnego cennika poczty polskiej dostępnego na stronie http://www.poczta-polska.pl/cennik.htm .

16. Towar wysyłamy paczką priorytetową lub poleconą.

17. Odmowa przyjęcia paczki za pobraniem jest niewywiązaniem się z zawartej umowy. W przypadku odmowy (odmowa, brak gotówki, podanie nieprawidłowych danych itd.) przyjęcia przesyłki z zamówionym towarem lub nie podjęcia jej w terminie wyznaczonym przez spedytora (odnośniki do regulaminów spedytorów punktu 19) zamawiający jest zobowiązany do zwrotu kosztów wysyłki w dwie strony.

18. Po otrzymaniu takiego zwrotu sklep wyśle Klientowi wezwanie do zapłaty, nieuregulowanie tej należności we wskazanym terminie może skutkować oddaniem sprawy do sądu.

Realizacja zamówienia:

 

19. Kieliszki wysyłam do 3 dni roboczych dobrze zabezpieczone na warunkach szczególnych. Obrazy do 3 dni roboczych także w opakowaniu ochronnym. Biżuterię do 3 dni listem poleconym.

20. Firma zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy gdy :

a) Klient nieprawidłowo złożył zamówienie

b) Klient podał nieprawdziwe dane

c) Klient nie odpowiada na numer telefonu lub e-mail

 

Ochrona danych

 

21. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma P.H.U Skowronek ul.Sportowa 4 89-115 Mrocza b) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia i nie będą udostępniane innym odbiorcom. c) Kupujący posiada pełne prawo do wglądu we własne dane osobowe, możliwość ich zmiany, a także usunięcia zgodnie z ustawą z 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną( Dz. U. 02. 144. 1204 ).

Opisy oraz zdjęcia są własnością sklepu internetowego Skowronek Art nie mogą być kopiowane, powielane, ani rozpowszechniane bez zgody właściciela zgodnie z Ustawą z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych ( D. U. 1994/24/83)